Список літератури по темі "Іван Мазепа" з бібліотечної збірки Музею гетьманства.

 

 1. Алексашкіна Л. Постаті гетьманів України Івана Мазепи та Пилипа Орлика у творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького / Л. Алексашкіна // Сiверянський лiтопис. – 2009. – № 2-3. – С. 168–175.
 2. Александрович-Павличко Я. Невідомі гетьманські універсали другої половини ХVII – п.п. ХVIII ст. / Я  Александрович-Павличко  // Батуринські читання 2007: зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. –Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – C. 8–10.
 3. Адруг А. Бароковий Чернігів / А. Адруг // Сіверянський літопис. – 1995. – № 2. – C. 61–64.
 4. Алфьоров О. Невідомі універсали гетьмана Івана Мазепи до Козми Алфьорова та Василя Галенка / О. Алфьоров // Сіверянський літопис. – 2009. – № 5. – C. 136–138.
 5. Антонович В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович – К. : Україна, 1991. – 158 с.
 6. Апанович О. М. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи / О.М. Апанович // Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / Олена Апанович К. : Либідь. – 1993. – С. 149–208.
 7. Аркас М. М. Історія України-Русі / М.М. Аркас; передм. П. М. Гвоздецького. – К. : Вища школа, 1993. – 414 с.
 8. Армашенко П. Театр вічної слави (присвята п. І.Мазепі). / П. Армашенко ; переклад і коментарі О. Циганок ; ред. В. Шевчука // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – C. 89–113.
 9. Бантыш-Каменский Д. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Бантыш-Каменский – К. : Час, 1993. – 603 с.
 10. Батуринська старовина : зб. наук. пр., присвяч. 300-літтю Батур. трагедії / Ін-т історії України НАН України та ін. ; [упоряд. : В. Коваленко]. – К. : Вид-во. ім. О. Теліги, 2008. – 512 с.
 11. Батуринська старовина : зб. наук. пр. Вип. 2 (6) / Нац. іст.-культур. заповідник «Гетьман. столиця» [та ін.] ; [редкол.: О. Б Коваленко та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 123 с.
 12. Белецкий П. А. Формирование украинского барокко. // П. Белецкий Украинская портретная живопись ХVII–ХVIII вв. – Ленинград : Искусство, 1981. – 256 с.
 13. Український портрет XVI-XVIII століть : [каталог-альбом] / Нац. художній музей України ; кер. проекту А. Мельник ; авт.-уклад.: Г. Бєлікова, Л. Членова. – К. : Артанія Нова, 2004. – 352 с.
 14. Бережанська Г. Доба Івана Мазепи в новітній історіографії (з 1986 р. по сьогодення) : рекомендаційний бібліографічний покажчик (укл. Ганна Березанська) // Україна в Центрально-Східній Європі : зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 12-13 – C. 469–485.
 15. Іван Мазепа – гетьман України (1687–1709 рр.) : бібліогр. покажч. / уклад. Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс ; передм. В. Замлинського, Г. Ярової // Неопалима купина. – 1995. – № 1/2. – С. 234–255.
 16. Білокінь С. Ф. Ернст про гетьмана І.Мазепу як центральну постать старої України / С. Білокінь // Батуринські читання 2007: зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – C. 18–31.
 17. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський / Ілько Борщак. – Львів : Червона калина, 1991. – 255 с.
 18. Борщак І. Іван Мазепа / Ілько Борщак, Рене Мартель. – К. : Свенас, 1991. – 136 с.
 19. Борщак І. / Ілько Борщак, Рене Мартель // Історичні постаті України : Історичні нариси. ; / упоряд. та автор вступ. ст. О. В. Болдирєв. – Одеса : МаяК, 1993. – С. 196 –309.
 20. Борщак І.  Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана : життя й пориви великого гетьмана / Ілько Борщак, Рене Мартель ; [пер. з фр.]. – К. : Радянський письменник, 1991. – 316 с. : тв. – (Б-ка журналу «Київ»)
 21. Важкий шлях: перша половина XVIII ст. / упоряд. та автор передмови В. М. Горобець ; ред. кол. В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Україна, 2002. – 384 с.
 22. Васильєв М. Взаємовідносини Івана Мазепи з Києво-Печерською лаврою // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. ст. – Луганськ : Шлях, 2001. – вип. 10. – C. 139–143.
 23. Вечерський В. Гетьманські столиці України / В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 320 с.
 24. Вечерський В. Доля останньої архітектурної фундації гетьмана Івана Мазепи // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007 – C. 45–52.
 25. Виговський М. Києво-Могилянська академія в ХVIII ст. // Київська старовина. – 1992. – № 6. – C. 86–88.
 26. Винар Л. Р. Козацька Україна : вибрані праці / ред. В. Степанков ; упор. А. Атаманенко. К. : Місіонер, 2003. – 677 с.
 27. Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Український ін.-т національної пам’яті ; Чернігівський історичний музей ім. В.В.Тарнавського ; Сіверський ін-т регіональних досліджень ; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського ; Сергій Леп’явко (відп. ред.), Сергій Павленко (упоряд.) – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1054 с. – (Серія «Джерела» ; т. 11).
 28. Войцехівський Б. Євангелія, на якій присягають Президенти України // Пам’ять століть. – 2008. – № 1-2. – C. 120.
 29. Волерт Я. Універсали гетьмана Івана Мазепи у матеріалах Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку (1729–1731 рр.) / Я. Волерт // Сіверянський літопис. – 2009. – №6. – C. 83–88.
 30. Гедьо А. Гетьманські універсали І. Мазепи грекам м. Ніжина : джерелознавчий аналіз / А. Гедьо // Сіверянський літопис. – 2009. – №6. – C. 60–65.
 31. Гольденберг А. Неопублікований «План знаменитої Полтавської битви» / А Гольденберг // Український історичний журнал. – 1959. –  №3. – C. 118–122.
 32. Горобець В. Присмерк Гетьманщини : Україна в роки реформ Петра I / НАН України, Інститут історії України. – К., 1998. – 323 с.
 33. Могилянські читання: матеріали щоріч. наук. конф. 1999 рік Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра, 8-9 груд. 1999, Київ, Україна / Нац. Києво-Печерський історико-культур. заповідник – К. : Рекламно-видавничий центр «Полі-графіка», 2000. – 186 с.
 34. Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга / РАН ; Санкт-Петербургский Ин-т истории; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Центр по изучению истории Украины / Ю. Н. Бемпятых (отв.ред.), Т. Г. Таирова-Яковлева (сост.). – СПб., 2007. – Вып. 1 : 1687-1705 гг. – СПб., 2007. – 254 с.
 35. Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Держ. ком. архівів України ; наук. ред. В. А. Смолій. – К., 2008. – 398 с.
 36. Гетьман Іван Мазепа. Писання / ред. і вступ. ст. Є. Ю. Пеленського. – К. : Орій, 1992. – 50 с.
 37. Гетьман Іван Мазепа.Погляд крізь століття : Каталог історико-мистецької виставки 21 червня – 24серпня 2003р м. Львів, Львівська Галерея Мистецтв / укладач. : В. Недяк. – К. : ЕММА, 2003. – 63 с.
 38. Гетьман Мазепа : у пошуках історичної об’єктивності : до 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політ. виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу : бібліогр. покажч / [уклад. : Н. Мельник, Т. Буряк, Н. Гуцул ; ред. : В. Чачко, В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2008. – 38 с.
 39. Горлач Л. Руїна : (або життя і трагедія Івана Мазепи) : історичний роман у віршах / Л. Горлач. – К. : Бібліотека українця, 2004. – 256 с.
 40. Горобець В. «Волимо царя східного...» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту. – К. : Критика, 2007. – 464 с.
 41. Горобець В. До історії участі українських козаків у військових подіях початкового етапу Північної війни (1700–1702 рр.) / В. Горобець, В. Рябцев // Сіверянський літопис. – 2001. – №3. – C. 23–39.
 42. Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / В. М. Горобець; НАН України, Ін-т історії України. – К., 1998. – 323 с.
 43. Горобець В. Українсько-російські політичні відносини другої половини ХVII–ХVIII ст.: тенденції, характер, етапи / В. Горобець, О. Струкевич // Український історичний журнал. – 1997. – №1. – C. 22–42.
 44. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1992. – 544с.
 45. Грушевский М. Правление Мазепы / М. Грушевский // Грушевский М. С. История Украины с иллюстрациями и дополнениями ; [сост. Брояк И. И.]. – Донецк : ПКФ «БАО», 2010. – C. 279–290.
 46. Дашкевич Я. Іван Мазепа і Росія / Я. Дашкевич // Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Львівське відділення ІУАД ім. М. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 2007. – C. 201–204.
 47. Дзюба О. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні? / О. Дзюба // Укр. іст. журн. – 2009. – №6. – C. 16–24.
 48. Дневник военных действий русской армии под Полтавой // Укр. іст. журн. – 1991. – №2. – C.102–106.
 49. Дмитрієнко М. До просопографічного портрета Івана Мазепи, поезії великий дар: поетична творчість гетьмана / М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України, – Вип. 16. – C.200–207.
 50. Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи:ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень / Дмитрієнко М, Суховарова-Жорнова О // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. / за. ред. О. А. Удода. –К. : НАНУ, Інститут історії України, 2007. – Число 14. – C. 242–284.
 51. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський іст. музей ім. В. В. Тарновського, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, Ін-т рукопису нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Павленко ; ред. І. Ситий. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 1143 с. – (Джерела; Т. 1)
 52. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI–ХVIII ст. з фондів Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського : збірник документів / авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, І. Л. Синяк, Я. В. Затилюк, НАН України, [та ін.]. – К., 2011. – 559 с.
 53. Доманицький В. Націотворча роля Гетьмана Мазепи : Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти Гетьмана І. Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Вінніпезі / В. Доманицький; Передм. проф. Я. Рудницького. – Чікаго : Накладом автора, 1960. – 50 с.
 54. Дорошенко Д. І. Нарис історії України в 2-х томах : наукове видання. Т. Т.2 До половини XVII століття / Д. І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1991. – 349 с.
 55. Дробязко Н. В. Дивосвіт Батурина: Путівник державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / під заг. ред. Н. Б. Ребрової – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 80 с.
 56. Дубина О. Геополітичні креслення гетьмана Мазепи / О. Дубина // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – C. 12–55.
 57. Дубина О. Невідомий універсал Мазепи зі шведської бібліотеки / О. Дубина, О. Циганок // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – C. 5–11.
 58. Енґлунд П. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / П. Енґлунд ; [пер. зі швед.: О. Сенюк, О. Буценко]. – Х. : Фоліо, 2009. – 346 с.
 59. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини  / А. Єнсен. ; [пер. зі швед.: Н. Іваничук]. – К. : Укр. письменник, 1992. – 205 с.
 60. Жуковський А. Гетьман Іван мазепа в оцінці М.Грушевського / А. Жуковський // Укр. іст. журн. – 1998. – № 6. – С. 134–145.
 61. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів. : Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.
 62. Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2007. – 382 с. – ( Історичне досьє).
 63. Журавльов Д.В. «Та хто в цей час маршів, боїв балакав менше й більш зробив, ніж ти, Мазепо?» / Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2011. – С. 379–434.
 64. Зажигалов О. Козацька артилерія (за музейними збірками) / О. Зажигалов // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Луганськ : Шлях, 2001. – Вип. 10. – С. 99–103.
 65. Запорозьке військо. [друга част., розд. 9 Занепад козацького війська]. // Крип'якевич І.,Гнатович Б., Стефанів Зенон. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Львів : Світ, 1992. – вид 4-те змінене і доповнене. – 702 с.
 66. Заремба С. Доля могили Мазепи / С. Заремба // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. центр «Часи козацькі», УТОПІК, Центр пам’яткознавства НАН України та ін. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 4–8.
 67. Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. та пер. : В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко – К. : Дніпро, 2006. – 976 с.
 68. Мицик Ю. А. З документації гетьмана І.Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 1997. – №3. – С. 99–105.
 69. Мицик Ю. А. З документації гетьмана І.Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 1998. – №1. – С.83–90.
 70. З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / упоряд. та автор передмови В. В. Станіславський. – К. : Ін-т історії України, 1996. – 192 с.
 71. Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. / В. М. Заруба – Дніпропетровськ. : Ліра, 2007. – 380 с.
 72. Заруба В. М. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття : Моногр. / В. М. Заруба; МВС України. Юрид. акад. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД. – 2003. – 464 с.
 73. Гуржій І. О. Історія козацтва : Держава – військо – битви / І. О. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2011. – 464 с.
 74. Історія Русів / переклад І. Драча, вступ. ст. В. Шевчука. – К. : Радянський письменник, 1991. – 318 с.
 75. Історія України : джерельний літопис / упоряд. В. І. Червінський [та ін.] ; ред. В. І Червінський, М. І. Обушний. – К. : КВІЦ, 2-вид. виправлене й доповнене, – 832 с.
 76. Історія української культури : у 5 т. Т. 3 Українська культура другої половини XVII–XVIII століть / Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. А. Смолій ; редкол. М. В. Попович [та ін.] – К. : Наукова думка, 2003. – 1246 с.
 77. Кардаш П. Гетьман Іван Мазепа та ілюстрації / П. Кардаш, С. Кот. // Слава українського козацтва. – Мельборн-Київ : Фортуна, 1999. – С. 188–220.
 78. Каминский Ф. Путь шведов и казаков после Полтавы / В. Никитин, Ф. Каминский // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – Вип.20, ч. 1. – К., – 2011. – С. 534–540.
 79. Кентржинський Б. Мазепа / Б. Кентрижинський ; [пер. Олег Король]. – К. : Темпора, 2013. – 496 с.
 80. Киркевич В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Вероцький. – К. : Техніка, 2007. – 192 с.
 81. Кіяшко Л. Описи Батурина другої половини ХVII–ХVIII ст. / Л. Кіяшко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 106–107.
 82. Клопот С. Пушкінський погляд на І.Мазепу : спроба реконструкції / С. Клопот // Сіверянський літопис. – 2001. – № 2. – С. 65–70.
 83. Ковалевська О. До питання атрибуції портретів І.Мазепи / О. Ковалевська // Сіверянський літопис. – 2006. – № 1. – С. 102–108.
 84. Ковалевська О. Збірник «Мазепа» : реконструкція видавничого проекту 1939-1949 років/ О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2011. – 176 с.
 85. Ковалевська О. Зображення крізь віки : іконографія козацької старшини XVII–XVIII ст. в 2х ч. – К. : Ін-т. історії України НАН України. – Ч.1. Монографія, 2014. – 314 с. Ч.2. Додатки, 2014. – 330 с.
 86. Ковалевська О. Іван мазепа / О. Ковалевська. – К. : «Видавництво Дельта», – 2009. – 52 с.
 87. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях / О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.
 88. Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві ХХ – початку XXI ст. / О. Ковалевська – К. : Темпора, 2013. – 420 с.
 89. Ковалевська О. Образ Мазепи в творчості Олександра Орловського та Вацлава Павлішака / О. Ковалевська // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVIII ст.) – Вип. 4. – К. : 2004. – С. 438–448.
 90. Ковалевська О. Перша публікація зображення герба гетьмана І.Мазепи / О. Ковалевська // Сіверянський літопис. – 2007. – №3. – С. 107–109.
 91. Ковалевська О. Приречений на вічне прокляття : доля образу Мазепи на театральній сцені / О. Ковалевська // Сіверянський літопис. – 2007. – №1. – С. 74–86.
 92. Коваленко В. Відкриття церкви Живоначальної Трійці в Батурині / В. Коваленко, В. Мезенцев // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 108–112.
 93. Коваленко В. Дослідження флігеля на подвір'ї садиби Івана Мазепи на Гончарівці в Батурині / В. Коваленко, В. Мезенцев, Ю. Ситий // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – Вип. 21, ч. 1. – К., 2012. – С. 74–83.
 94. Костомаров Н. И. Мазепа / Н. Костомаров. – М. : Республика, 1992. – 335 с.
 95. Костомаров М. Мазепа / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1990. – № 3. – С. 138–149.
 96. Костомаров М. Мазепа / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5 . – С. 134–145.
 97. Костомаров М. Мазепинцы / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 130–138.
 98. Костомаров М. Мазепинцы / М. Костомаров // Укр. іст. журн. – 1990. – № 12. – С. 142–150.
 99. Кочерга В. Гетьман Іван Мазепа і Запорозька Січ / В. Кочерга // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2008. – Вип. 17. – С. 228–232.
 100. Кресін О. В. Мазепа І. С. / О. Кресін // Юридична енциклопедія : у 5 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енциклопедія, 1998. – Т. 3. С. – 549–550.
 101. Кресін О. В. Мазепинці / О. Кресін. – К. : Фотовідеосервіс, 1994. – 112 с.
 102. Кривонос Н. Меценатство козацької старшини за доби гетьмана І.Мазепи / Н. Кривонос // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 173–175.
 103. Кривошея В. Іван Мазепа : біографічні дрібниці / В. Кривошея // Сіверянський літопис. – 1998. – № 2. – С. 93–95.
 104. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк / В. Кривошея. – К. : Стилос, 2002. – 184 с.
 105. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. Кривошея – К. : Стилос, 2002. – 396 с.
 106. Кривошея В. В. Мазепа і мазепинці / В. Кривошея // Кривошея В. В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648–1782 рр.). – Ч. 1. – К. : ІПіЕД НАНУ, 1998. – С. 176–199.
 107. Кривошея В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648–1782 рр.) / В. Кривошея. – К. : ІПіЕД НАНУ, 1998. – Ч. 1. – 269 с.
 108. Кривошея В. Українська козацька старшина / В. Кривошея. – Ч.1: Урядники гетьманської адміністрації .– Вид. 2–ге: допов., уточ. і виправ. – К. : Стилос. – 260 с.
 109. Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький ; передм. В. М. Горобця. – К. : Україна, 2001. – 240 с.
 110. Крип’якевич І. Коротка історія України / І. Крип’якевич. – К. : Україна, 1993. – 93 с.
 111. Кунінов Ю. Міжнародна наукова конференція, Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України ХVII–початку ХVIII ст. / Ю. Кунінов // Укр. іст. журн. –2010. – № 2. – С. 229–233.
 112. Купранець О. Виклятий гетьман Мазепа / О. Купранець. – Торонто. : Для світла. – 1958. – 28 с.
 113. Лагодськи Ян. До питання про надання гетьманом І.Мазепою коштів на будівництво Великої лаврської дзвіниці / Я. Лагодськи // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 180–182.
 114. Лазаренко О. Польськомовні епістолярії української шляхти ХVII–початку ХVIII століття (листування Б.Хмельницького, І.Мазепи) / О. Лазаренко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 22, ч. 2. – Київ-Нікополь, 2013. – С. 232–236.
 115. Лепкий Б. С. Мазепа : трилогія / Б. Лепкий ; ред. і упоряд. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2004. – Кн. 1 : Не вбивай ; Батурин / худож. оформл. Й. Кузишин, 2004. – 566 с.
 116. Липинський В. Україна на переломі (1657 – 1659). Твори . Т.3 / В. Липинський ; редактори Лев Р. Білас, Ярослав Пеленський. – Східно-Європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського. – Філадельфія, 1991 – 346 с.
 117. Лисенко І. Митрополит Йосип Нелюбович-Тукальський / І. Лисенко // Київська старовина. – 1994. – №6. – С. 67–71.
 118. Листи Івана Мазепи / упор. та авт. вступн. дослідж. В. В. Станіславський. НАН України. Інститут історії України . – К. : Інститут історії України НАНУ, 2002. – Т. 2 : 1687 – 1691. – 480 с. ; Т. 2 : 1691 – 1700. – 752 с.
 119. Дятлов В. Листи Патріка Гордона / В. Дятлов // Сіверянський літопис. – 2001. – № 6. – С. 91–93.
 120. Литвиненко Т. Історіософська концепція пенталогії Б. Лепкого «Мазепа» та її художня реалізація / Т. Литвиненко. – Суми : Вид. «Слобожанщина», 2001. – 164 с.
 121. Литвиненко Т. Епопея Б. Лепкого «Мазепа» як явище художньої історіографії / Т. Литвиненко [Ксерокопії оригіналів зробив і подарував Др. Роман Смик]. – К. : Знання, 1999. – 31 с.
 122. Лукомский В. К. Малороссийский гербовник с рисунками Егора Нарбута / В. К. Лукомский, В. Л. Модзалевский. – К. : Либідь, 1993. –213с.
 123. Мазепина книга / упор. та вступ. ст. І. Ситого. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2005 . – 524 с.
 124. MAZEPIANA. Незавершений проект Сергія Якутовича / худож. С. Якутовича. – К. : Дуліби, 2005. Ч. 1 / ред.. О. Лайко, 2005. – 120 с.
 125. Мазепа – людина й історичний діяч / упоряд. Й. М. Чікало. – К. : Асоціація українських експортерів друкованої продукції : кооператив «Ритм – 2», 1991. – 47 с.
 126. Мазепа : збірник / передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю. І. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 240 с.
 127. Мазепа М. Пам’ятки козацької доби на Харківщині, пов’язані з гетьманом Іваном Мазепою / М. Мазепа // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. / Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Історико-культурна ассоціація «Україна-Туреччина». – Вип. 19. – К., 2010. – С. 224–227.
 128. Мазепа Іван. През шаблю маєм права : твори / І. Мазепа. – Біла Церква :  О. Пшонківський, 2004. – 112 с.
 129. Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять : матеріали між нар. наук. конф., [15-17 жовт. 2008 р., Київ-Полтава] / редкол.: В. Брюховецький (голова) та ін. – К. : Темпора, 2008. – 486 с.
 130. Іван Степанович Мазепа // Усі гетьмани України : легенди, міфи, біогр. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда І. А. – Х. : Фоліо, 2007. – С. 266–296.
 131. Іван Мазепа : худож.-докум. кн. для серед. й старш. шк. віку / упоряд. і перем. В. О. Шевчука; худож. Л. А. Кацнельсон. – К. : Веселка, 1992. – 132 с.
 132. Мазепа Іван Степанович //Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів / М. Шудря. – К. : Велес, 2009. – С.139–150.
 133.  Маланюк Є. Illustrissiumus Dominus Mazepa – тло і постать / Євген Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Микола Андрусяк. – К. : Обереги, 1991. – 48 с.
 134.  Малороссия // Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В. Л. Семенова. – Х.: Издательство Сага, 2008. – Т. 7. – 552 с.
 135. Мальченко О. Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (ХV–ХVIII ст.) / О. Мальченко – К. : 2009. – 284 с.
 136. Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко – К. : 2007. – 160 с.
 137. Макаров А. Мазепа – будівничий / А. Макаров. – К. :1991. – 72 с.
 138. Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров – К. : Мистецтво, 1994. – 276 с.
 139. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687–1709 / Т. Мацьків ; передмова: Л. Винар ; Ін-т укр. археографії, Укр. Вільний Ун-т. – видання друге, доповнене. – Київ–Полтава, 1995. – 312 с.
 140. Мацьків Т. Справа княжого титулу гетьмана Івана Мазепи / Т. Мацьків // Київська старовина. – 1993. – №6. – С. 100–102.
 141. Мезенцев В. Декор палаців І. Мазепи в Батурині за матеріалами розкопок 2009 р. / В. Мезенцев // Сіверщина в історії України. зб. наук. праць. Київ-Глухів. – Вип.3. – 2010. – С. 151–163.
 142. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах / Л. Мельник. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с.
 143. Мироненко Л. Споруда з кахляною піччю на території Батуринської фортеці (за матеріалами розкопок 2005 р.) / Л. Мироненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип.21, ч. 1. – С. 83–86.
 144. Огієнко І. І. Розп’ятий Мазепа : Історична драма на 5 дій / І. Огієнко. – Вінніпег : Наша культура, – 1961. – 88 с.
 145. Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – К., 2007. – 72 с.
 146. Мицик Ю. Мазепа Іван Степанович / Ю. Мицик //Козацька енциклопедія для юнацтва / О. М. Апанович. – К. : Веселка, 2009. – С. 327–373.
 147. Мицик Ю. Документи Свято–Михайлівського Золотоверхого монастиря / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2000. – № 6. – С. 39–48.
 148. Мицик Ю. З документів гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2001. – №6. – С. 18–37.
 149. Мицик Ю. З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2011. – С. 284–306.
 150. Мицик Ю. З листів гетьмана І. Мазепи / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі : з найдавніших часів до кінця ХVIII ст. – К., 2003. – Вип. №. 3. – С. 297–318.
 151. Мицик Ю. Мазепа Іван Степанович / Ю. Мицик // Українське козацтво : Мала енциклопедія.– К. : Ґенеза, Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – С. 303–304.
 152. Мицик Ю., Тарасенко І. З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2012. – №5–6. – С. 56–57.
 153. Мицик Ю. Три сюжети про гетьмана Мазепу / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2006. – № 3. – С. 15–21.
 154. Мицик Ю. «Мазепіана» у творчості кінорежисера Євгена Деслава / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2008. – № 6. – С. 97–100.
 155. Мицик Ю. Мемуари Яна Пасека про Івана Мазепу / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2009. – №6. – С. 56–59.
 156. Мицик Ю. Універсали гетьмана Івана Мазепи Свято-Михайлівському Золотоверхому монастиреві у Києві / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2002. – № 2. – С. 18–31.
 157. Мицик Ю. Фрагменти до біографії І.Мазепи / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. – 2007. – № 3. – С. 12–16.
 158. Мицик Ю. Шведсько-фінський семінар : Полтавська битва-осмислення у часовій перспективі / Ю. Мицик // Укр. іст. журн. – 2009. – №4. – С. 232–233.
 159. Моця О. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І. Мазепи / О. Моця // Укр. іст. журн. – 2012. – № 5. – С. 65–67.
 160. Напередодні Полтави: Листи Івана Мазепи до Адама Синівського 1704–1708. / редакція, вступ і аннотація О. Субтельного ; передм. О. Оглоблина (англ. мовою). – Нью-Йорк, Видано Українською Вільною Академією Наук у США. – 1975. – 159 с.
 161. Нартов В. В. Іван Мазепа / В. Нартов // Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. Нартов. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. – С. 228–243.
 162. Огієнко І. Розп’ятий Мазепа / І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 348 с.
 163. Оглоблин О. Договір Петра Іваненка (Петрика) з Кримом 1692 р. / О. Оглоблин // Київська старовина. – 1994. – № 6. – С. 88–103.
 164. Оглоблин О. Мазепа Іван / О. Оглоблин // Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні / гол. ред. В. Кубійович. – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1431.
 165. Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / О. Оглоблин ; ред. Любомир Винар. – Українське історичне товариство. Університет «Острозька Академія». – Острог – Нью-Йорк, 2000. – 454 с.
 166. Олефіренко Н. Батуринські маєтки козацької старшини доби гетьмана Івана Мазепи / Н. Олефіренко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 211–214.
 167. Остафійчук В. Ф. Історія України : сучасне бачення : навч. посіб / В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання – Прес, 2008. – 4-0те вид., випр. – 424 с.
 168. Пазиніч Ю. Зміни в ідеологічних орієнтирах козацької старшини в першій чверті ХVIII ст. / Ю. Пазиніч // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 226–229.
 169. Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. Життя заради останньої мрії / С. Павленко // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / В. О. Щербак (наук. ред.), В. В. Недяк (авт.-упоряд., кер. проекту, худож., фото., ілюстратор), О. К. Федорук (наук. ред.). – К. : Емма, 2004. – С. 394–399.
 170. Павленко С. Дніпропетровський портрет гетьмана І. Мазепи / С. Павленок // Сіверянський літопис. – 2009. – №2-3. – С. 239–243.
 171. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», «Українська Видавнича Спілка», 2007. – 226 с.
 172. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко – Чернігів. : Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1994. – 150 с.
 173. Павленко С. Золотий вік Батурина (1625–1707р.р.) / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 1995. – №4. – С. 54–68.
 174. Павленко С. Кохання гетьмана Мазепи. – Чернігів: ПП "Видавництво "Русь".2008. – 112 с.
 175. Павленко С. Іван Мазепа / С. Павленко – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – 416 с.
 176. Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 304 с.
 177. Павленко С. Організація імпічменту Мазепи 1707 р. / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6. – С. 22–31.
 178. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 602 с.
 179. Павленко С. Оточення І.Мазепи: етапи формування гетьманської команди / С. Павленко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007.–С.218–225.
 180. Павленко С. Перша спроба Івана Мазепи порвати з Москвою / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 1. – С. 3–31.
 181. Павленко С. Портрет гетьмана роботи Захарія Самойловича / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 132–133.
 182. Павленко С. Портрет І. Мазепи та його наближених у Києво-Печерській Лаврі / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2008. – № 1. – С. 94–102.
 183. Павленко С. Родовід гетьмана І.Мазепи / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 57–70.
 184. Павленко С. Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства». – М.: Издательство Центрполиграф, 2011. –525 с. / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2011. – № 3. – С. 114–120.
 185. Павленко С. Чи зраджував І. Мазепа Карла ХII? / С. Павленко // Пам’ять століть. – 2005. – № 1. – С. 90–94.
 186. Павленко С. Штурм Батурина: нові подробиці та старі схеми / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 2008. – №6. – С. 116–120.
 187. Павловський И. Фр. Полтавская битва 27 июня 1709 года. (репринтное издание) / И. Павловський – Х. : «Издательство САГА», 2008. – 58 с.
 188. Павловський И. Ф. Битва под Полтавой 27-го июня 1709 года и ее памятники / И. Павловский. – репр. изд. ; В. А. Мокляк, предисловие. – Х. : «Издательство САГА», 2009. – 251 с.
 189. Панашенко В. Шлях армії Карла ХII на Україну (1709р.) / В. Панашенко // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2. – С. 107–111.
 190. Пасічник О. Гетьман Мазепа або слов’янська трагедія: народна трагедія-хроніка на 2 частини / О. Пасічник. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2001. – 109 с.
 191. Пиріг П. Соціально-економічна політика гетьмана Івана Мазепи / П. Пиріг // Сіверянський літопис. – 2007. – № 6. – С. 14–23.
 192. Полонська-Василенко Н. Історія України : У 2–х т. – Т. 2. ( від середини XVII століття до 1923 року ). – К. : Либідь, 1992. – 608 с.
 193. «Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ФОП Толмачова Н. Ю., 2009. – 480 с.
 194. Полтавська битва 1709 року: погляд крізь призму трьох століть 1709–2009 : зб. наук. ст. / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзн. музей ; [редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 312 с.
 195. Попельницька О. Універсали гетьмана Івана Мазепи у зібранні Національного музею історії України / О. Попельницька  // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 16. – К. : Ін-т історії України. – 2009. – С. 36–45.
 196. Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Р. Радишевський, В. Свербигуз. – К. : Просвіта, 2006. – 552 с.
 197. Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 288 с.
 198. Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа – відомий і невідомий / Т. Г. Рендюк. – К. : АДЕФ-Україна, 2010. – 480 с.
 199. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. / О. І. Рігельман ; [вступ. ст., упорядкув. та прим. П. М. Саса, В. О. Щербака]. – К. : Либідь, 1994. – 768 с.
 200. Руданський С. Мазепа. Іван Скоропадський / С. Руданський // Київська старовина. – 1993. – №4. – С. 36–47.
 201. Савченко І. Дмитрій Ростовський (Туптало) і Чернігівщина / І. Савченко // Сіверянський літопис. – 1999. – №6. – С. 96–102.
 202. Салій К. Іван Мазепа і Українська Православна Церква кін. ХVII – поч. ХVIII ст. // Київська старовина. – 1999. – №4. – С. 159–162.
 203. Семака Л. Іван Мазепа / Л. Семака // 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака та ін. – К. :ТОВ «Автограф», ТОВ «КД «Орфей», 2005. – С. 128–140.
 204. Семенюк О. Марія Магдалина Мазепина як уособлення найкращих рис українок її доби / О. Семенюк  // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / за ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 260–262.
 205. Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи / В.  Сергійчук  // Сіверянський літопис. – 1997. – №5. – С. 22–24.
 206. Сергійчук В. Кого зрадив гетьман Іван Мазепа / В.  Сергійчук. – К. : Фотовідеосервіс, 1991. – 69 с.
 207. Сергійчук В. Полтавська трагедія України / В.  Сергійчук . – К. : Українська Видавнича Спілка, 1999. – 31 с.
 208. Симоненко І. Повернення Івана Мазепи до історичної пам’яті українського народу / І. Симоненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 219–223.
 209. Ситий І. Батурин доби Івана Мазепи / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2000. – № 3. – С. 36–46.
 210. Ситий І. Виступ Івана Мазепи очима сучасників / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2011. – № 1. – С. 18–25.
 211. Ситий І. Державна печатка Гетьманщини доби Івана Мазепи / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2009. – № 4. – С. 3–14.
 212. Ситий І. До історії генерального військового суду: декрет від 8 березня 1704 р. / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2008. – № 6. – С. 81–83.
 213. Ситий Ю. Перший кольоровий герб Івана Мазепи на декоративній кахлі / Ю. Ситий, Л. Мироненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 135–137.
 214. Ситий І. Сіверський слід походження роду Мазеп / І. Ситий // Сіверянський літопис. – 2007 . – № 5. – С. 44–52.
 215. Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів : Слово. – 1991. – 96 с.
 216. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Володарі гетьманської булави: історичні портрети / авт. передм.: В. А. Смолій. – К., 1994. – С. 385–401.
 217. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Історія України в особах: Козаччина / авт. колектив : В. Горобець (упоряд. і авт. передм.), О. Гуржій, В. Матях та ін.). – К. : Україна, 2000. – С. 171–182.
 218. Сокирко О. Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. / О. Сокирко // Укр. іст. журн. – 2009. – № 2. – С. 40–51.
 219. Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 рр.. – К. : Темпора, 2006. – 280 с.
 220. Сосюра В. М. Мазепа. Поема. Лірика / В. Сосюра. – К. : Дніпро, 2001. – 221 с.
 221. Станіславський В. Взаємини Івана Мазепи з Семеном Палієм та українсько-польські стосунки на Правобережній Україні за даними неопублікованих джерел / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 8. – С. 316–336.
 222. Станіславський В. Військове співробітництво та пошук політичної взаємодії Запорожжя й Речі Посполитої в 1686–1689 рр. / В. Станіславський // / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2003. – Вип. 3. – С. 207–242.
 223. Станіславський В. Взаємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови ( за недрукованими листами гетьмана 1691–1700 рр.) / В. Станіславський // TERRA COSSACORUM : студії з давньої і нової історії України : наукове видання / відп. ред. академік НАН України В. Смолій. – К. : Інститут історії НАНУ, 2007. – С.261–275.
 224. Станіславський В.Завершення війни з Османською імперією та вступ Війська Запорозького у протистояння з Швецією в недрукованих листах Івана Мазепи за 1699–1700 роки / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2007. – Вип. 7. – С. 261–280.
 225. Станіславський В. Участь лівобережного та запорозького козацтва в боротьбі з Османською імперією (за даними неопублікованих епістолярій гетьмана Івана Мазепи 1695–1696 / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 5. – С. 581–596.
 226. Станіславський В. До питання про опікування Івана Мазепи справами української торгівлі / В. Станіславський // Чорноморська минувшина: зб. наук. пр. – Одеса, 2008. – Вип. 3. – С. 5–16.
 227. Станіславський В. Дніпровські походи 1687–1689 років в недрукованих листах Івана Мазепи до Петра I / В. Станіславський // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 6. – С. 489–508.
 228. Станіславський В. Іван Мазепа в таборі Карла ХII: турецький вектор дипломатичної діяльності / В. Станіславський // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 39–49.
 229. Станіславський В. Лікарі Івана Мазепи / В. Станіславський // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 77–79.
 230. Станіславський В. Мазепа Іван Степанович / В. Станіславський // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 421–425.
 231. Станіславський В. Політичні відносини Запорозької Січі з Річчю Посполитою та Правобережною Україною в 1686–1699 рр. / В. Станіславський // Укр. іст. журн. – 1999. – №1. – С. 18–31.
 232. Станіславський В. Українсько-польське суперництво за правобережне Подніпров'я в кінці ХVII ст. в епістолярній спадщині Івана Мазепи / В. Станіславський // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – 2007. – Т. 17 – С. 454–466.
 233. Старицька-Черняхівська Л. Іван Мазепа. Драма на 5 дій / Л. Старицька-Черняхівська. – К. : Державний Трест «Київ-Друк», 1929. – 152 с.
 234. Степанчук Ю. Політика гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори / Ю. С. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. – Серія : Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 307–311.
 235. Ступак Ф. Доброчинна діяльність гетьмана І.Мазепи / Ф. Ступак // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 138–147.
 236. Субтельний О. Мазепинці : український сепаратизм на початку XVIII ст. / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1994. – 240 с.
 237. Субтельний О.Порівняльний підхід у дослідженні постаті Мазепи / О. Субтельний // Укр. іст. журн. – 1991. – С. 125–129.
 238. Суховарова-Жорнова О.Методи дослідження історичних портретів ХVII–ХVIII століть як джерела інформації О. Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. наук. пр. – К. : НАНУ, Інститут історії України, 2003. – Число 10. – у 2–х част. – Ч. 1. – С. 136–160.
 239. Сушинський Б. І. Гетьман Мазепа: повернення до Батурина : Роман-есе. / Б. І.  Сушинський. – Одеса: «Кирилиця», 2001. – 400 с.
 240. Сушинський Б. І. Іван Мазепа / Б. І.  Сушинський // Сушинський Б. І. Козацькі вожді України : історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX ст. / Б. І.  Сушинський ; худож. О. М. Карпушкін. – Одеса : Альфа-Омега ; Одеса : ОКФА, 1998. – С. 488–513.
 241. Тарасенко О. Образ гетьмана Івана Мазепи у панегірику з твору «Руно орошенное» / О. Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 80–82.
 242. Томілович Л. Мазепи і Білоцерківщина / Л. Томілович // Сіверянський літопис. – 1995. – № 4. – С. 72–73.
 243. Таїрова-Яковлева Т. Г. Іван Мазепа і Російська імперія, Історія «зради». – К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2013. – 403 с.
 244. Травкіна О. Чернігівський колегіум (до 300-річчя заснування) / О. Травкіна // Укр. іст. журн. – 2000. – № 5. – С. 68–77.
 245. Травкіна О. Чернігівський колегіум (до 300-річчя заснування) / О. Травкіна // Укр. іст. журн. – 2000. – № 6. – С. 83–93.
 246. Травкіна О. Царські врата з Борисоглібського собору м. Чернігова О. Травкіна // Сіверянський літопис. – 1995. – № 1. – С. 43–50.
 247. Тюрменко І. Доба Івана Мазепи в творчості І. Огієнка / І. Тюрменко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 5. – С. 90–102.
 248. Україна-Швеція : на перехрестях історії (ХVII–ХVIII століття):1жовтня 2008 р. – 30 березня 2009 р. м. Київ, 9 квітня – 31 травня 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист. [уклад. Ю. Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України. – К. : Такі справи, 2008. – 224 с.
 249. Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. – Ч. I / упор. І. Бутич. – Київ-Львів, 2002. – 757 с.
 250. Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. – Ч. II / упор. І. Бутич. – Київ-Львів, 2006. – 798 с.
 251. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. Фігурний  // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4–14.
 252. Хведченя С. Гетьман Мазепа – фундатор київських храмів / С. Хведченя // Історія українського середньовіччя: козацька доба : зб. наук. пр. – Ч.2. – К. : НАН України., Ін-т історії України, науково-дослідна фундація ім. О. Ольжича, 1995. – С. 101–107.
 253. Хижняк З. Мазепа Іван Степанович / З. Хижняк //Києво-Могилянська академія в іменах, ХVII–ХVIII ст.: Енцикл. вид. / упоряд. З. І. Хижняк, за ред. В. С. Брюховецького. – К. :Вид. дім «КМ Академія», 2001. – С. 343–345.
 254. Хоткевич Г. М. Два гетьмани. – К. : Дніпро, 1991. – 107 с.
 255. Хоткевич Г. Іван Мазепа / Г. Хоткевич // Гетьмани України : Історичні портрети. Збірник. / Упоряд. журн. «Україна». – К. : Журн. Україна, газ. Веч. Київ, 1991. – С. 101–150.
 256. Хорунжий Ю. М. Любов маєш – маєш згоду : Іст. роман. – К. : Вид.дім "КМ Академія", 2003. – 330 с.
 257. Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у др. пол. ХVII ст. // Київська старовина. – 2000. – №4. – С.15–22.
 258. Чернецький Є. Генеалогічні етюди / Є. Чернецький. – Біла Церква : Мустанг, 1998. – 85 с.
 259. Чернецький С. Герб гетьмана Івана Мазепи: його зображення та походження / С. Чернецький // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 53–57.
 260. Чернігівські Афіни / А. Макарова. – К. : Мистецтво, 2002. – 288 с.
 261. Чухліб Т. Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми «вірності» і «зради» українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії / Т. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі: зб. наук. пр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 12–13. – С. 325–343.
 262. Чухліб Т. Іван Мазепа : щаблями службової кар’єри / Т Чухліб // 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака та ін. – – К. :ТОВ «Автограф», ТОВ «КД «Орфей», 2005. – С. 254–260.
 263. Чухліб Т. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр / Т Чухліб. – К. : Видавництво ім. Олени  Теліги, 2009. – 3–тє вид., випр. і доповн. – 616 с.
 264. Чухліб Т. Козаки та Яничари : Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років / Т Чухліб – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 446 с.
 265. Чухліб Т. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції / Т Чухліб // Укр. іст. журн. – 2009. – № 2. – С. 16–39.
 266. Чухліб Т. Т.Г.Таїрова-Яковлева. Іван Мазепа й Російська імперія. Історія зради / Чухліб Т. // Укр. іст. журн. – 2011. – № 5. – С. 190–204.
 267. Чухліб Т. В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 263 с.
 268. Шаров І. Мазепа Іван Степанович / І. Шаров // Шаров І. 100 видатних імен України. – К. : Альтернативи, 1999. – С. 241–245.
 269. Шведов И. А. Три украинских портрета: Мазепа, Вертинский, Кондратюк / И. А. Шведов. – К., 2002. – 228 с.
 270. Шевченко Ф. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709 / Ф. Шевченко, Т. Мацьків // Укр. іст. журн. –1993. – №2–3. – С. 115–121.
 271. Шевченко Ю. Позики в упиря, або Чернігівський епізод кар’єри Івана Мазепи / Ю. Шевченко // Сіверянський літопис. – 1995. – № 2. – С. 58–60.
 272. Шевчук В. Козацька держава : Етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – 392 с.
 273. Шевчук В. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. – К. : Либідь, 2006. – 464 с.
 274. Шендрик Л. Правда про трагедію Полтавської битви / Л. Шендрик // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.-упоряд.: В. В. Недяк ; наук. ред.: В. О. Щербак, О. К. Федорук . – К. : Емма, 2004. – С. 400–402.
 275. Шуст Р. Мазепа Іван Степанович / Р. Шуст // Історія України: А – Я: енцикл. довід. / упоряд. та наук. ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич, НАН України, Ін-т історії України. – Вид. 3–тє, доопр. і доповн. – К. : Ґенеза, 2008. – С. 678–679.
 276. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3-х т. / Д. І. Яворницький . – Львів : Світ, 1990. – Т. 1. – Львів : Світ, 1990. – 592 с. – Т.2. – 1990. – 560 с. –Т.3. Львів : Світ, 1992. – 560с.
 277. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття / Н. Яковенко. – К. : Laurus, 2012. – 472 с.
 278. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-ге вид., переробл. та розшир / Н. Яковенко. – К. : Критика, 2005. – 584 с.
 279. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVII ст.: [Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів.] / Н. М. Яковенко – К. : Генеза, 1997. – 312 с.
 280. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна) / Н. М. Яковенко. – К. : Наукова думка, 1993. – 416 с.
 281. Яковлева Т. Нові архівні матеріали й перспективи вивчення гетьманства Івана Мазепи / Т. Яковлева // Укр. іст. журн. – 2006. – № 5. – С. 235–237.
 282. Якубова Т. Гетьманщина, І. Мазепа в маловідомих фондах НБУВ та музейній справі півдня України / Т. Якубова // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – К., Глухів, – 2010. – Вип. 3 – С. 168–170.
 283. Якубова Т. А. Маловідомі матеріали фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, щодо історичного портрету гетьмана І. Мазепи (ХVII–ХVIII ст.) / Т. А. Якубова // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 165–170.
 284. Якубова Т. Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла ХII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709р.) / Т. Якубова // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С.177–185.
 285. Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та «палацовий переворот» Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії / В. Яценко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168–176.
 286. Яценко В. Сучасна історіографія про «конфлікт» між гетьманом Іваном Мазепою і фастівським полковником Семеном Палієм / В. Яценко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип.20, ч. 1. – С. 354–361.