Список літератури по темі "Пилип Орлик" з бібліотечної збірки Музею гетьманства.

 

 1. Алексашкіна Л. Постаті гетьманів України Івана Мазепи та Пилипа Орлика у творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького // Сіверянський літопис. – 2009. - № 2-3. – С.168-174.
 2. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.
 3. Апанович О.М. Гетьман України – емігрант Пилип Орлик // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.: Либідь, 1993. – С.209-253.
 4. Апанович О.М. "Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького Війська" // Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва. – К.: Веселка, 2009. – С.450-454.
 5. Апанович О.М. Угода та Конституція Пилипа Орлика // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.: Либідь, 1993. – С.277-286.
 6. Аркас М. Історія України-Русі / Текст друкується за виданням: Аркас М.М. Історія України – Русі: 2-е факсимільне вид. – К.: Вища школа, 1991. – 392 с.
 7. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. – К., 1998. – Т.1. – 694 с.
 8. Бертіль Гиггман. Пилип Орлик // Військово-історичний календар. – 2002. – С.81-82.
 9. Бичко А. Становлення правознавчої думки в Україні. Феномен Пилипа Орлика (аналіз філософа). – К.: ТОВ "XXI ст.: діалог культур", 2009. – 252 с.: іл.
 10. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до XX ст.: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.
 11. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. Історичні есе. -  Львів:  Червона калина, 1991. – 255 с.
 12. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // УІЖ. – 1991. - № 9. – С.71-79.
 13. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // УІЖ. – 1998. - № 8. – С.97-111.
 14. "Бути чи не бути", або Пригода українського Дон-Кіхота // Журавльов Д.В. Усі гетьмани України. – Харків: Фоліо, 2011. – С.445-464.
 15. Вовк О.Б. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія // Архіви України. – 2010. - № 3-4. – С.145-166.
 16. Велика історія України: у 2 т. – К.: Глобус, 1993. – Т.2. – 400 с.
 17. Величко С.В. Літопис у 2 т. – К.: Дніпро, 1991.
 18. Галина Ярова. Яким був герб гетьмана Пилипа Орлика // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2010. – вип. 19. – С.212-213.
 19. Гетьман на вигнанні Пилип Орлик та його боротьба за незалежність Гетьманщини (1710-1714) // Мельник Л. Гетьманщина п.чв. XVIII ст.: Навч. пос. – К.: ІЗМН, 1997. – С.15-65.
 20. Гетьман. Науково-популярне видання у 2 т. / Упорядник О.Ковалевська. – К.: Темпора, 2009. – 272 с., іл.
 21. Горобець В. "Волимо царя східного..." Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. – К.: Часопис "Критика", 2007. – 462 с.
 22. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – 544 с.
 23. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х томах. – К.: Глобус,1992. – том II (від полов. XVII ст.). – 349 с.
 24. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України (Українознавча бібліотека НТШ. Число 1). – Львів: Видавництво Наук. тов-ва ім. Т.Шевченка у Львові, 1991. – 230 с.
 25. Замлинський В. Пилип Орлик // Історія України в особах: IX-XVIII ст. – К.: Україна, 1993. – С.345-354.
 26. Історія України. Джерельний літопис. Вид. 2-е виправл. й доповнене. – К.: КВІЦ, 2012. – 832 с.: іл.
 27. Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – т.1. – 800 с.
 28. Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – т.2. – 724 с.
 29. Історія української культури: У 5 т. Українська культура др. п. XVII-XVIII ст. – К., 2003. – Т.3. – 1246 с.
 30. Історія Русів / Пер. І.Драч. – К.: Радянський письменник, 1991. – 318 с.
 31. Кентржинський Б. Мазепа. – К.: Темпора, 2013. – 496 с.
 32. Кононенко В. Політико-правові витоки "Договорів та постанов" 1710 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2013. – С.297-322.
 33. Конституція Пилипа Орлика // Універсали Івана Мазепи (1687-1709). – Київ-Львів, 2006. – С. 635-647.
 34. Конституція Української гетьманської держави 1710. - Львів-Київ: В-во "Право" – 1997. – 158 с.
 35. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. – К.: Україна, 1993. – 380 с.
 36. Кресіна І.О., Кресін О.В. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція. – К.: ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. – 80 с.
 37. Кресін О.В. "Пакти й конституції законів і вольностей Запорозького Війська" 1710р. // УІЖ. – 2005. - № 2. – С.192-203.
 38. Крип'якевич І.Б. Огляд історії України: Посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 143 с.
 39. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. К.: Видавництво "Україна", 2001. – 237 с.
 40. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик // Історичні постаті України: Іст. нариси: Зб. – Одеса: Маяк, 1993. – С.337-383.
 41. Кудінов Ю.М. Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Пакти і конституції" Української козацької держави 1710р.: витоки, інтерпретація, епоха (до 300-річчя укладення) // УІЖ. – 2010. - № 6. – С.207-209.
 42. Кучеренко А., Иванов В. Бендерская конституция. Интервью главного редактора журнала с президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Смирновым // Волонтер. – 2010. - № 2. – С.18-21.
 43. Лякіна Р.М. Орлик Пилип Степанович // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. Енциклопедичне видання. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2001. – С.407-409.
 44. Маркевич М. Історія Малоросії. – К.: Концерн "Вид.дім "Іп Юре", 2003. – XVI. – 664 с.
 45. Матях В. Гетьман в еміграції Пилип Орлик і перша Конституція України 1710 року // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. Автор-упорядник В.Недяк. – К.: Вид. "Емма", 2004. – С.444-449.
 46. Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // УІЖ. – 2011. - № 4. – С.116-131.
 47. Мацьків Т. Орлик Пилип // Енциклопедія українознавства в 10 т. – Львів НТШ, 1996. – Т.5. – С.1875.
 48. Мельник Л. Гетьман Пилип Орлик і Запоріжжя у 20-х – на поч. 30-х рр. XVIII ст. // Пам'ять століть. – 1998. - № 6. – С.45-53.
 49. Мельник Л. Остання битва за гетьманщину (П.Орлик) // Київська старовина. – 1994. - № 4. – С.65-70.
 50. Мельник Л.Г. Українсько-турецькі взаємовідносини і політичні проекти П.Орлика // УІЖ. – 1997. - № 6. – С.24-34.
 51. Мицик Ю. Нові документи та матеріали періоду гетьманування І.Мазепи та П.Орлика // Гетьман І.Мазепа: постать, оточення, епоха. Зб. наук. праць. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2008. – С.367-377.
 52. Місія Пилипа Орлика // Шевчук В. Козацька держава. – К.: Абрис, 1995. – С.192-209.
 53. Нариси з історії українського державотворення. – К.: Ґенеза, 1995. – 608 с.
 54. Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція). Публікація Хенріксона Х., Циганок О., Дубини О. // Сіверянський літопис. – 2012. - № 1-2. – С.47-56.
 55. Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція). Частина II. Публікація та примітки Хокана Хенріксона, переклад з латинської Ольги Циганок, переклад з французької Євгена Мельника, коментар Олександра Дубини // Сіверянський літопис. – 2012. - № 5-6. – С.71-80.
 56. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. - 2-е доповн. вид. - Нью-Йорк – Київ – Львів – Париж – Торонто, 2001. – 464 с.: іл.
 57. Олійник О.Л. Орлик Пилип // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ: Ґенеза, Запоріжжя: Прем'єр, 2002. – С.359.
 58. Орлик Пилип Степанович // Юридична енциклопедія: в 6 т. – К.: Українська енциклопедія, 2002. – т. 4: Н-П. – С.325-326.
 59. Открытие памятного знака "Конституция Пилипа Орлика" // Волонтер. – 2010. - № 2. – С.22-23.
 60. Павленко С.О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. – 602 с.
 61. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп.ред. В.Смолій. Упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. Львів: Світ, 2011. – 440 с. (факсиміле).
 62. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р.) // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во "Знання" України, 1993. – 192 с.
 63. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710 рік / Пер. з латинської та прим. М.С.Трофимука, передмова та загальна наукова редакція О.Пріцака. – К.: Веселка. – 1994. – 77 с.
 64. Пилип Орлик // Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків, 2008. – С.261-271.
 65. Пилип Орлик. Конституція, Маніфести та літературна спадщина. Вибрані твори.- К.: МАУП, 2006. – 736 с.
 66. Пилип Орлик (1672-1742) гетьман України, творець її першої Конституції // 100 найвідоміших українців. Вид. 3-є  випр. й доповнене. – К.: ТОВ "Автограф", ТОВ "КД "Орфей", 2005. – С.141-146.
 67. Пилип Степанович Орлик // Реєнт О.П., Коляда І.А. Усі гетьмани України. – Харків: Фоліо, 2007. – С.297-320.
 68. Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. К.: Видавництво "Вік", 2004. -  Кн. 2. – 274 с.
 69. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України у двох томах. Від середини XVII століття до 1923 року. Вид. 2-е.– К.: Либідь, 1993. – Т.2. – 606 с.
 70. Похід Пилипа Орлика в Україну 1711р. Кримськотатарський та шведський аспекти /  Коментарі О. Дубини, пер. з латинської О. Циганок // Сіверянський літопис. – 2011. - № 3. – С.39-45.
 71. Путро О. З історії першої української політичної еміграції (за архівними джерелами 18 ст.) // Сіверянський літопис. – 1998. - № 5. – С.3-9.
 72. Радько П.Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика. -  Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс". – 2010. – 348 с.
 73. Рева Л. Ілько Борщак про Пилипа Орлика // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2011. – Вип.20. – Част. I. – С.361-367.
 74. Рендюк Т.Г. Пилип Орлик: молдавські та румунські шляхи. - Чернівці: Букрек, 2013. – 240 с.
 75. Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. – К.: Либідь, 1994. – 767 с.
 76. Різниченко В. Пилип Орлик (Гетьман-Емігрант). Його життя й діяльність (З нагоди 175 роковин з часу його смерті). Репринтне відтворення видання 1918 року. – К., 1991. – 48 с.
 77. Різниченко В. Пилип Орлик – гетьман України: Іст. оповідь / В.Різниченко; Великий мазепинець Григор Орлик: Іст оповідь / І.Борщак. – К.: Укр. письменник, 1996. – С.21-120.
 78. Ситий І. Герб і печатка Пилипа Орлика. – Генеалогічні записки. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С.33-37.
 79. Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – С.676.
 80. Слава українського козацтва. – Австрія: Видавництво "Фортуна", 1999. – 341 с.
 81. Соболь Валентина. Доба Івана Мазепи в діаріуші Пилипа Орлика // Матеріали міжнародної наукової конференції "Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам'ять" (15-17 жовтня 2008р. Київ-Полтава). – К.: Темпора, 2008. – С.196-213.
 82. Стафійчук В. Роль Пилипа Орлика у стосунках гетьманської влади з Єлецьким монастирем // Сіверянський літопис. – 1998. - № 3. – С.122-123.
 83. 100 великих постатей і подій козацької України. – К.: Арій, 2008. – 464 с.: іл.
 84. Струкевич О. "Пакти й Конституції законів та вольностей війська Запорозького" (політико-культурний аналіз) // "Істину встановлює суд історії". Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Наукові студії. – К., 2004. – Т.2. – С.348-363.
 85. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Пер. з англ. В.Кулика. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.
 86. Субтельний О. Україна. Історія. Вид. третє переробл. і доповнене. – К.: Либідь, 1993. –  716 с.
 87. Таїрова-Яковлева Т.Г. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія "зради". - К.: ТОВ "Видавництво "Кліо", 2013. – 403 с.
 88. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. – вип. 2. – 418 с.
 89. Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII-XVIII ст.). Каталог міжнародної виставки. – Київ: "Такі справи", 2008. – 223 с.
 90. Ульяновський В. Пилип Орлик  // Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. К.: Варта. – С.419-497.
 91. Хегман Б. Шведсько-українська велика стратегія щодо Росії (1709-1714 рр.) // Київська старовина. – 1994. - № 6. – С.72-75.
 92. Хорунжий Ю.М. Любов маєш – маєш згоду: Іст. роман. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2003. – 330 с.
 93. Хорунжий Ю. Пилип Орлик // Гетьмани України: Історичні портрети. Збірник. К., 1991. – С.151-158.
 94. Чухліб Т.В. Воїн та поет гетьман Пилип Орлик // Волонтер. – 2010. - № 2. – С.24-27.
 95. Чухліб Т.В. Ідеальна держава в Україні ? Козацький проект 1710 року. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія". – 2011. – 104 с.
 96. Чухліб Т.В. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр. - 3-є вид., випр. і  доповн. – К.: В-во ім. Олени Теліги, 2009. – 616 с.
 97. Чухліб Т.В. Конституція козацької України 1710 р. // Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Історія козацтва. Держава-військо-битви. – К.: Арій, 2011. – С.363-367.
 98. Чухліб Т. Орлик Пилип // Малий словник історії України. – К.: Либідь, 1997. – С.286-287.
 99. Чухліб Т.В. Орлик Пилип Степанович // Енциклопедія історії України: у 10 т. – К.: Наук.думка, 2010. – Т.7. – С.636.
 100. Чухліб Т.В. Пилип Орлик // Історія України в особах: козаччина. К.: Україна, 2000. – С.193-202.
 101. Чухліб Т. Пилип Орлик // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети: у 2 кн. – К.: Видавництво "Вік", 2004. – Кн. 2. – С.237-250.
 102. Чухліб Т.В. Пилип Орлик. – К., 2013. – 64 с.
 103. Чухліб Т. Український гетьманат у Великій Північній війні 1700-1721 рр.: проблеми міжнародного та воєнно-політичного становища // Гетьман І.Мазепа: постать, оточення, епоха. Зб. наук. праць. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2008. – С.7-39.
 104. Чухліб Т.В. Українсько-турецькі стосунки за гетьманування Орлика // Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Історія козацтва. Держава-військо-битви. – К.: Арій, 2011. – С.360-362.
 105. Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи. – К.: Наш час, 2008. – 263 с.
 106. Шевчук В.О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. -  К.: Либідь, 2006. – 462 с.
 107. Шеремета Р. Орлик Пилип Степанович // Історія України: А-Я: енциклопедичний довідник. – К.: Ґенеза, 2008. – С.810.
 108. Шудря М. Орлик Пилип // Шудря М. Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів. – К.: Велес, 2009. – С. 157-166.
 109. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків у 3-х томах. – Львів: Світ, 1992. – Т.3. -  456 с.: іл.
 110. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. – К.: Наукова думка. – 1991. – Т.3. – 560 с.
 111. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 2-е вид., переробл. та розшир. – К.: Критика, 2005. – 584 с.
 112. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. (Навч. пос. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст.фак. вузів, вчителів). – К.: Ґенеза, 1997. – 312 с.
 113. Ярова Г. Герб Пилипа Орлика // Неопалима купина. – 1993. - № 1. – С.114.
 114. Ярова Г. До питання про родовий герб гетьмана Пилипа Орлика  // Батуринські читання. 2007: Зб. наук. праць. – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. – С.292-293.
 115. Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – К.: Час. 1993. – 656 с.: іл.
 116. Костомаров Н.И. Мазепа. – М.: Республика, 1992. – 335 с
 117. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Малороссия. – Х.: Издательство САГА, 2008. – 552 с.