Список літератури по темі "Петро Сагайдачний" з бібліотечної збірки Музею гетьманства.

 

 1. Антонович В. Петро Сагайдачний // Гетьмани України: Історичні портрети: Зб.: / Упоряд. журн. "Україна". – К.: Журн. Україна, газ. Веч. Київ, 1991. – С. 25-32.
 2. Антонович В. Коротка історія козаччини. – К.: Україна, 1991. – 158 с.: іл.
 3. Антонович В., Бец В. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах // УІЖ. – 1990. - № 9. – С.116-134.
 4. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., Дніпро, 1991. – 335 с.
 5. Апанович О.М. Сагайдачний (Конашевич, Конашевич-Сагайдачний) Петро // Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва. – К.: Веселка, 2009. – С.490-509.
 6. Апанович О.М. Українець з доби Відродження // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.: Либідь, 1993. – С. 9-37.
 7. Аркас М. Гетьман Петро Сагайдачний // Аркас М. Історія України-Русі. – Одеса: Маяк, 1994. – С.165-170.
 8. Аркас М.М. Гетьман Петро Сагайдачний // Аркас М.М. Історія України-Русі / Переднє слово П.М.Гвоздецького. – з-тє факс. вид. – К.: Вища школа, 1993. – С.144-150.
 9. Барвінський Б. Гетьман Петро Канашевич Сагайдачний (1614-1622) і київський митрополит Петро Могила (1632-1647) // Барвінський Б. Історія українського народу. – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. – С. 50-56.
 10. Бачинська О. Враження від "червоного коня" / О.Бачинська // Чорноморська минувшина. – О., 2008. – С. 177.
 11. Бичко А., Бичко Б. Світлотінь Касіяна (Калліста) Саковича. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 168 с.
 12. Борисенко В. Козацтво – провідна суспільно-політична сила України першої половини XVII ст. // Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до XX ст. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – С.162-178.
 13. Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького. – К., 2007. – 64 с.
 14. Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи: Типологія козацьких спільнот XVI – 1-ша пол. XVII ст. – К.: 2011. – 503 с.
 15. Брехуненко В. Морські війни українських козаків. – К., 2007. – 80 с.
 16. Буряченко С. Морські походи запорозьких козаків на Крим і Туреччину на поч. XVII ст. в українській, російській та польській історіографії / Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. праць. вип. 21 ч. II / Упорядник і відповідальний за випуск Титова О. / Науково-дослідний центр «Часи козацькі», Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина». – К., 2012. – С.131-133.
 17. Винар Л. Сагайдачний Конашевич Петро, Кононович // Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні / Гол.ред. В.Кубійович. – Львів, 1998. – Т.7. – С.2686.
 18. Гавриленко В. Печатки Війська Запорозького – невід’ємний атрибут української козацької державності // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ – Дніпропетровськ, 13-17 травня 1991 р.): У трьох випусках / Смолій В.А. (відп.ред.) та ін. – К.: Академія наук України, Інститут історії України; Дніпропетровський державний університет. – вип. III. – С. 133-139.
 19. Гаврилів Б., Миронюк І., Сигидин М. Видатний галичанин Петро Сагайдачний – переможець Хотинської битви з турками (1621р.) // Гаврилів Б., Миронюк І., Сигидин М. Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 53-55.
 20. Голобуцький В. Боротьба запорозького козацтва з турецькими і татарськими загарбниками. Гетьман Сагайдачний і Хотинська війна 1621 року // Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища шк., 1994. – С.235-269.
 21. Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві (історичні розповіді про запорозьких козаків). – Київ: Веселка, 1968. – 224 с.
 22. Голуб А.І. Портрет гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного в повісті Панаса Феденка "Несмертельна слава" // Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Секція I, II. – Запоріжжя: РА "Тандем-У", 1997. – С. 127-132.
 23. Горобець В. "Волимо царя східного…" Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. – К.: Видавництво "Часопис"Критика", 2007. – 462 с.
 24. Грушевський М. Польські переговори з козаками і гетьман Сагайдачний // Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – С.240-246.
 25. Грушевський М. Київ стає центром культурного українського життя // Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – С.246-249.
 26. Грушевський М. Нова ієрархія // Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 249-254.
 27. Грушевський М. Хотинська війна і кінець Сагайдачного // Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 254-256.
 28. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т. // М.С.Грушевський. – К.: Наукова думка, 1990. – 628 с.
 29. Гуржій О., Корнієнко В. Доба героїчних походів гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Автор-упорядник В.Недяк. – К.: Вид. «Емма», 2004. – С. 122-123.
 30. Гуржій О.І. Петро Конашевич-Сагайдачний // Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Історія козацтва. Держава-військо-битви. – К.: Арій, 2011. – С. 29-33.
 31. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Петро Конашевич-Сагайдачний // Гуржій О.І., Чухліб Т.В. 100 великих постатей і подій козацької України. – К.: Арій, 2008. – С. 29-33.
 32. Дорошенко Д. Нарис історії України: в 2-х томах. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, Київ: Глобус. – 1992. – Т.1. – 238 с.
 33. Журавльов Д.В. Повість про звитяжного лицаря, котрий завжди був «готов отчизні служити, за вольность її і свій живот положити» (П. Конашевич-Сагайдачний) // Журавльов Д.В. Усі гетьмани України. – Х.: Фоліо, 2011. – С. 145-164.
 34. Загірня М. Гетьман Петро Сагайдачний (Історичне оповідання). – К., Дніпро, 1991. – 95 с.
 35. Єфименко О.Я. Історія України та її народу: Пер. з рос. – К.: Мистецтво, 1992. – 256 с.: іл.
 36. Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с.
 37. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп.ред.) та ін. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія». – К., 2006. – Т. 1. – 800 с.: іл.
 38. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. /Редкол.: В.А.Смолій (відп.ред.) та ін. – К.: Вид.дім "Києво-Могилянська академія". – К., 2007. – Т. 2. – 724 с.: іл.
 39. Кардаш Петро, Кот Сергій. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Петро Кардаш, Сергій Кот. Слава Українського козацтва. – Мельборн, Австралія: Видавництво Фортуна, 1999. – С.37-55.
 40. Кащенко А. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове: Оповідання: Для серед. та ст. шк. віку / Перед. слово О.Т. Гончара; Упоряд.. текстолог., підгот., передм., приміт. С.П.Пінчука; Худож. оформл. Ю.Г.Кудя. – К.: Веселка, 1992. – С. 80-89.
 41. Коваленко Л. Петро Конашевич-Сагайдачний (до 380-річчя від дня смерті) // Воєнна історія. – 2002. - № 2. – С.103-110.
 42. Козацькі ватажки та гетьмани України. Петро Сагайдачний // Козацькі ватажки та гетьмани України / Укладено на основі "Історії України-Русі" Миколи Аркаса / Упорядники Я.Мельничук та Б.Карабін. – Львів: Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1991. – С. 39-43.
 43. Корнієнко В. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного // Воєнна історія. – 2002. - № 1. – С.30-35.
 44. Косенко Л.О. Козаки: Лицарський орден України: Факти. Міфи. Коментарі. – Вид. 2-ге, доопр. – Х.: ВД «Школа», 2009. – 608 с.
 45. Котляр М., Кульчицький С. Сагайдачний Петро Конашевич // Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків. Довідник з історії України. – К.: Україна, 1993. – С.67-68.
 46. Кресін О.В. Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний) Петро Кононович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: "Укр.енцикл.", 1998. – Т.5. - С.404.
 47. Крип’якевич І. Петро Сагайдачний // Крип’якевич І. Огляд історії України: Посібник / Вступне слово Ю.М. Алексєєва. – К.: Вища школа, 1995. – С. 63-64.
 48. Леп’явко С. «Рятівники від турецької хмари»: Запорожці і Хотинська війна 1621 р. – К., 2013. – 64 с.
 49. Літопис Грабянки // Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – К.: Дніпро, 2006. – С.877-953.
 50. Маркевич М. Історія Малоросії / Відп.ред. і автор передм. Ю.С. Шемшученко. Примітки О.В. Кресіна. – Київ: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – XVI; 664 с.
 51. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: історичні розповіді про запорізьких козаків. – 2-ге вид. / Художн.-оформлювач К.Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – 302 с.: іл.
 52. Мицик Ю.А., Хижняк З.І. Конашевич (Конашевич-Сагайдачний) Петро Кононович // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енцикл. вид./ Упоряд. З.І.Хижняк; За ред. В.С.Брюховецького. – К.: Вид. дім "КМАкадемія", 2001. – С.271-273.
 53. Мицик Ю.А., Хижняк З.І. Сагайдачний (Конашевич, Конашевич-Сагайдачний) Петро Кононович // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002. – С.436-438.
 54. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2005. – 2-ге вид., перероблене та розшир. – 584 с.: іл.
 55. Нартов В. Петро Сагайдачний // Нартов В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків: Книжн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2008. – С.40-54.
 56. Пиріг П. Петро Конашевич-Сагайдачний: історичні нариси життя та діяльності // Сіверянський літопис. – 2012. - № 1-2. – С.18-34.
 57. Плохій С. Наливайкова віра: козаки та релігія в ранньомодерній Україні: Пер. з англ. – К.: Критика, 2005. – 496 с.
 58. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. До середини XVII ст. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993. – Т.1. – 640 с.
 59. Похилевич Л.І. Киево-Братский Богоявленский монастырь // Похилевич Л.І. Краєзнавчі праці. – Біла Церква: Видавець О.Пшонківський, 2007. – С. 237-239.
 60. Реєнт О.П., Коляда І.А. Петро Конашевич-Сагайдачний // Реєнт О.П., Коляда І.А. Усі гетьмани України. (Історичне досьє). – Х., 2007. – С.26-58.
 61. Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / Вст. ст., упор. та примітки П.М.Саса, В.О.Щербака. – К.: Либідь, 1994. – 768 с.: іл. ("Пам'ятки історичної думки України").
 62. Сас П.М. Витоки українського націотворення: Монографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 702 с.
 63. Сас П.М. Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) // УІЖ. – 2010. – 3. – С.15-39.
 64. Сас П. До ранньої біографії Петра Конашевича-Сагайдачного: питання хронології та формування ідейних переконань і світогляду майбутнього гетьмана // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ – Дніпропетровськ, 13-17 травня 1991 р.): У трьох випусках / Смолій В.А. (відп.ред.) та ін. – К.: Академія наук України, Інститут історії України; Дніпропетровський державний університет, 1993. – вип. 1. – С. 86-93.
 65. Сас П.М. Запорожці у польсько-московській війні наприкінці Смути (1617-1618 рр.). – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2010. – 512 с.:іл.
 66. Сас П.М. Конашевич-Сагайдачний Петро Кононович // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 2008. – Т.5. – Кон-Кю. – С.9-11.
 67. Сас П. Петро Конашевич-Сагайдачний // Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. – К.: Варта, 1994. – С.87-139.
 68. Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний // Київська старовина. – 1992. - № 2. – С.53-69.
 69. Сас П. Полководець Петро Сагайдачний. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2014. – 280 с.: іл.
 70. Сас П.М. Посольство Війська Запорозького до московського царя Михайла Федоровича (1620 р.) // УІЖ. – 2004. - № 1. – С.3-20.
 71. Сас П. Роставицька комісія та польсько-запорозька угода 1619 р. // TERRA COSSACORUM: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук проф. Валерія Степанкова / Відп. ред. академік НАН України В.А.Смолій. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2007. – С. 48-83.
 72. Сас П. Сагайдачний-Конашевич Петро // Полководці війська Запорозького. Історичні портрети / відп.ред. В.Смолій. – К.: Вид. дім "КМAcademia", 1998. – кн. 1. – С.313-328.
 73. Сас П.М. Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. // УІЖ. – 2013. - № 2. – С.38-73.
 74. Сас П.М. Чи вступили запорожці до Ліги християнської міліції? // УІЖ. – 2009. - № 1. – С.84-101.
 75. Сас П.М. Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р. // УІЖ. – 2010. - № 2 . – С.17-37.
 76. Сегеда С.П. Петро Конашевич-Сагайдачний // Сегеда С.П. Гетьманські могили. – К.: Наш час, 2010. – 440 с.
 77. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття. – К.: Видавництво "Україна", 1991. – 253 с.
 78. Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького / Передмова та коментарі Г.К.Швидько; Пер. з рос. Т.С.Завгородньої; Худож.- іл. – О.М.Бузилов. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 678 с.
 79. Скибак І.М. Два герої з Кульчиць (історичні повісті А.Чайковського "Сагайдачний" та І.Филипчака "Кульчицький – герой Відня") // Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м.Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р. – Секція I, II. – Запоріжжя: РА "Тандем-У", 1997. – С. 222-227.
 80. Слабошпицький М. Слава і справа Петра Сагайдачного // Слабошпицький М.Ф. З голосу нашої Кліо: (Події і люди української історії). – К.: Фірма «Довіра», 1993. – С.131-134.
 81. Смолій В. Сагайдачний Петро Кононович // Малий словник історії України / В.Смолій, В.Кульчицький, О.Майборода та ін. К.: Либідь, 1997. – С.351.
 82. Субтельний О.Гетьман Петро Сагайдачний // Субтельний О. Історія України. – К.: Либідь, 1993. – С.148-150.
 83. Сушинський Б. Петро Сагайдачний // Сушинський Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. – Одеса: «Альфа-Омега» ОКФА. – С.165-175.
 84. Телегін Д.Я. Чайки з гарматами на Чорному морі // Телегін Д.Я. Часи козацькі. Січі Запорозькі (за письмовими та археологічними джерелами). – К., 1997. – С.51-60.
 85. Фірсов О. Військово-політичні погляди П.Сагайдачного та Б.Хмельницького // Сіверянський літопис. – 2008. - № 3. – С.18-24.
 86. Хотинська війна (1621 р.) / Г.Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та ін. – К.: Центр пам’яткознавства Академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, 1991. – 240 с.: іл. (Часи козацькі).
 87. Чайковський А.Я. Сагайдачний: Іст. роман у 3 кн. / Упоряд., авт. післямови та приміт. В.В.Яременко. – К.: Дніпро, 1989. – 585 с.
 88. Червінський В.І., Обушний М.І. Про славетного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного // Історія України: Джерельний літопис. – 2-ге . вид. випр. і доповн. / За ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного. – К.: КВІЦ, 2012. – С.131-132.
 89. Чухліб Т. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної української держави 1648-1721 рр. – 3-тє вид., випр. і доповн. - К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 616 с.
 90. Чухліб Т. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 446 с.
 91. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії або історія козаків запорожців. – К.: Український письменник, 1994. – 311 с.
 92. Шудря М. Сагайдачний (Конашевич, Конашевич-Сагайдачний) Петро Кононович // Шудря М. Лицарі булави. Розповіді про українських гетьманів. – К.: Велес, 2009. – С. 29-42.
 93. Шуст Р. Сагайдачний Петро Кононович // Історія України: А-Я: енцикл.довід. / упорядкув. та наук. ред.: І.Підкова, Р.Шуст, І.Гирич; НАН України, Ін-т історії України. – Вид. 3-тє, доопр. і доповн. – К.: Ґенеза, 2008. – С.1021-1022.
 94. Шуст Р. Сагайдачний Петро // Довідник з історії України: у 3 т. / За ред.: Підкова І., Шуст Р. – Київ: Видавництво "Ґенеза", 1999. – Т.3. – Р-Я. – С.111-112.
 95. Щербак В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний // Історичний календар / Упор. Денисенко А., Грабар С., Орленко П. – К., 2002. – вип.8. – 428 с.
 96. Щербак В. Соціальний портрет козацької верхівки другої половини XVI – першої половини XVII ст. / "Істину встановлює суд історії". Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка / Відп. ред. В.Смолій. – Київ: Інститут історії НАН України, 2004. – Т. 2. Наукові студії. – С. 183-193.
 97. Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Історичні постаті України: Іст. Нариси: Зб. / Упоряд. та авт. вст. ст. О.В.Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – С.24-64.
 98. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Пер. з рос. В.Л.Чуйка; Передмова, коментарі та примітки Г.Я.Сергієнка; Худож.-оформ. В.І.Лопата. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 70 с.
 99. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У трьох томах / Пер. з рос. І.І.Сварника; Художники Є.Е.Дацюк, В.М.Дозорець. – Львів: Світ, 1991. – Т.2. – 392 с.
 100. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1990. – Т.2. – 560 с.
 101. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / Підготовка тексту і наук.-довід. апарату С.В. Абросимової, Н.Є. Василенко; За заг. ред. Н.І. Капустіної. – 3-тє вид., випр. і доп. – Д.: Арт-прес, 2005. – Ч. I. – 312 с. + вкл.
 102. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – поч. XVIII ст. – К.: Laurus, 2012. – вип. 2. – 472 с.: іл. (серія "Золоті ворота").
 103. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. іст. фак. вузів, вчителів. – К.: Ґенеза, 1997. – 312 с.
 104. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К.: Наукова думка, 1993. – 414 с.
 105. Бантыш-Каменский Д. История Малой России. От водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – Київ: Час, 1993. – 603 с.
 106. Белецкий П.А. Формирование украинского барокко / Белецкий П.А. Украинская портретная живопись XVII-XVIII вв. – Ленинград: "Искусство", 1981. – С.43.
 107. Грушевский М.С. Польские переговоры с казаками и гетман Сагайдачный / Грушевский М.С. История Украины с иллюстрациями и дополнениями / Составитель И.И.Брояк, авторы статей В.Ф.Верстюк, В.Х.Губарев. – Донецк: ООО «ПКФ «БАО», 2010. – С.192-195.
 108. Малороссия / Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В.Л. Семенова. – Х.: Издательство Сага, 2008. – Т.7. – 552 с.